Algemene voorwaarden The learning family

The Learning Family wil dat de algemene voorwaarden voor iedereen te begrijpen is. Daarom wordt er zo veel mogelijk gebruikgemaakt van makkelijke taal.

Laatst gewijzigd: 11-12-2023


1. Voorwoord

Onderstaande voorwaarden gelden altijd, tenzij er schriftelijk een overeenstemming is gemaakt met de desbetreffende docent.

Door een bijlesafspraak aan te gaan met de docent, gaan de leerling en de ouder automatisch met deze voorwaarden akkoord.

Al onze uitingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.2. Hoe is The Learning Family te bereiken?

Als je The Learning Family wilt bereiken kan dat iedere dag 24/7, daar zal zo snel mogelijk op worden gereageerd via de volgende kanalen:

 • E-mail: info@thelearningfamily.nl
 • Telefoon: +31649463243
 • WhatsApp: +31649463243
 • 3. Definities
 • Leerling: leerling, student, ouder of persoon die namens de leerling spreekt;
 • Bijlesdocent: de persoon die de dienst namens The Learning Family verricht.
 • Bijles: Een uur les van een docent.
 • Kennismakingsgesprek: een gesprek om kennis te maken om een plan van aanpak te maken met de desbetreffende leerling.


3. De overeenkomst

3.1. Totstandkoming van een bijles

 • Op de website wordt er via Calendly de beschikbaarheid van de bijlesdocent weergegeven.
 • Een bijles komt tot stand als een leerling of een ouder een afspraak maakt via de online agenda.
 • De leerling mag bij elke docent gebruik maken van het recht op een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer 15 minuten
 • De duur van elke individuele bijles zal 50 minuten zijn + 10 minuten nabespreken. 
 • De leerling heeft recht op een gratis kennismakingsgesprek van 15 minuten. Dit wordt gehouden via de Google Meet en kan ook ingepland worden via Calendly. 
 • De ouder zal via Whatsapp 1, 5 of 10 linkjes krijgen, waar deze bijlessen ingepland kunnen worden. Het is aan de leerling en/of ouder zelf, wanneer deze gebruikt kunnen worden.


3.2. Prijzen bijles

 • Alle prijzen die The Learning Family hanteert op de prijzenpagina zijn inclusief mogelijke reiskosten.

 • Alle prijzen die The Learning Family hanteert, kan The Learning Family te allen tijde wijzigen. The Learning Family is verplicht om minimaal een maand van tevoren alle leerlingen die de afgelopen 60 dagen een bijles boekten, per e-mail in te lichten. Deze e-mail wordt naar het ouderlijk e-mailadres verzonden. The Learning Family is niet verantwoordelijk, indien de e-mail in de spamfolder belandt of als het e-mailadres foutief is opgegeven bij registratie.


3.3. Annuleren van een bijles

 • Een bijles kan door de leerling tot 12 uur voor het begin van de bijles kosteloos en zonder opgave van reden afgezegd of verplaatst worden;

 • Indien de bijles binnen 12 uur voor aanvang wordt opgezegd of de leerling meer dan een kwartier te laat is, of niet op komt dagen om de bijles te krijgen, heeft The Learning Family het recht om de voorbereidingstijd en wachttijd te factureren, met als maximum de originele kosten van het tarief van een losse bijles.


3.4. Betalen van bijlessen

Betalingen worden voordat de bijles wordt gegeven uitgevoerd. Daarbij wordt er een factuur gestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

3.5. Betaling

 • De betalingen worden via Stripe gedaan. Voor verzuiming staat de  betalingstermijn vermeld op de factuur, die wordt verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

 • Wanneer de leerling in verzuim is, dus niet betaalt binnen de betalingstermijn, heeft The Learning Family het recht om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, gerechtelijke kosten en eventuele schadevergoeding te vorderen.

 • Wanneer de leerling niet op tijd betaalt, mag The Learning Family het leveren van een bijles opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • De betalingen kunnen worden gedaan via creditcard en Ideal.

3.6. Verplichtingen en verantwoordelijkheden leerling

 • De leerling is verantwoordelijk voor het zorgen dat de bijles correct is ingeboekt.

 • De leerling is verantwoordelijk om het aantal bijlessen zelf in te plannen, overige bijlessen, die niet zijn ingepland, zullen gezamenlijk worden ingepland met de bijlesdocent. 

 • De leerling is verantwoordelijk om binnen de opgegeven termijn de betaling te voldoen, wanneer er een bijles te laat is geannuleerd of wanneer er een leerling niet is komen opdagen.

 • De leerling is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens die nodig zijn voor de communicatie tussen de leerling en docent, en voor de communicatie tussen de leerling en The Learning Family.

 • De leerling is verantwoordelijk voor het afmelden bij het niet doorgaan van een bijles.

3.7. Het aanschaffen van lessen

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van het aantal bijlessen, dat hij/zij denkt nodig te hebben.


3.8. Herroepingsrecht bijlessen

 • De leerling kan binnen 14 dagen na het tot stand komen van het aantal bijlessen zonder opgave van reden gebruikmaken van het herroepingsrecht.

 • Bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht, komt elk gegeven voordeel van het pakket te vervallen. The Learning Family is gerechtigd om reeds afgenomen bijlessen uit een pakket om te zetten in losse bijlessen en de reeds verkregen korting alsnog te factureren, evenals gratis bijlessen.


3.9. Annuleren bijlessen

 • The Learning Family kan het bijlespakket ten alle tijde annuleren wanneer een leerling in strijd handelt met de algemene voorwaarden;

 • In geval The Learning Family of de leerling besluit tot het annuleren van het bijlespakket, wordt The Learning Family verplicht om het reeds betaalde bedrag voor het bijlespakket, minus de kosten van de reeds gevolgde bijlessen, gratis verkregen bijlessen en verkregen korting, binnen 14 dagen terug te storten op de rekening van de leerling.

 • Bij het annuleren van een bijlespakket door de leerling of The Learning Family, komt de korting te vervallen. The Learning Family  is gerechtigd om reeds afgenomen bijlessen in het bijlespakket om te zetten in losse bijlessen en de reeds verkregen korting alsnog te factureren of in mindering te brengen op de terugbetaling van de reeds gemaakte kosten.


 • 3.10. Geldigheidsduur bijlessen

  Met ingang van 01-01-2024 zijn de geldigheidsduurvoorwaarden van onze bijlespakketten aangepast om een consistente en effectieve leerervaring te waarborgen. De geldigheidstermijnen voor de verschillende bijlespakketten zijn als volgt:

  • Pakket van 1 uur bijles:

   • Geldigheid: 1 maand vanaf de datum van aankoop.
  • Pakket van 5 uur bijles:

   • Geldigheid: 2 maanden vanaf de datum van aankoop.
  • Pakket van 10 uur bijles:

   • Geldigheid: 3 maanden vanaf de datum van aankoop.

  De geldigheidsduur van de bijlespakketten gaat in op de dag van aankoop. Het is belangrijk op te merken dat bijlessen die na de genoemde geldigheidsduurperiode overblijven, komen te vervallen.

  In situaties waarin verlenging van de geldigheidsduur gewenst is, kan contact worden opgenomen met onze klantenservice. We streven ernaar om flexibel en ondersteunend te zijn bij individuele behoeften.

  Daarnaast worden vakantieperiodes niet meegerekend in de geldigheidsduur van bijlespakketten, zodat studenten zonder zorgen van hun vakantie kunnen genieten.

  Wij verzoeken alle klanten vriendelijk om de bijlesuren binnen de gestelde termijn te benutten om een optimale onderwijservaring te waarborgen.


4. Garantie

 • Wanneer een bijles wordt geboekt heeft The Learning Family zowel een inspanningsverplichting als resultaatsverplichting:

 • Onder resultaatverplichting valt het redelijkerwijs beheersen en kunnen uitleggen van de lesstof door de docent.

 • Onder resultaatverplichting valt niet een bepaalde verandering van het schoolcijfer.


5. Gebruik van het platform

 • Het bijlesplatform van The Learning Family is 24/7 beschikbaar voor gebruik voor leerlingen. The Learning Family is gerechtigd om het platform tijdelijk niet beschikbaar te stellen vanwege onderhoudswerkzaamheden. Wij kunnen geen garantie bieden dat de aangeboden software compleet foutloos is. Wij bieden daarnaast geen garantie dat ons bijlesplatform op alle browsers wordt ondersteund.
 • Het is niet toegestaan om schadelijke informatie via ons bijlesplatform te verspreiden, in het bijzonder:
 • Informatie die racistisch, seksistisch, obsceen, beledigend, vulgair, gewelddadig of bagatelliserend en immoreel is

 • Beledigende of kwetsende uitspraken tegen leerlingen, docenten, medewerkers van The Learning Family of derden

 • Informatie die ertoe kan leiden dat anderen criminele of immorele handelingen plegen

 • Informatie die een beveiligingsrisico vormt, zoals een virus, malware of DDoS

 • Het ongevraagd sturen van reclame, spam of andere ongevraagde informatie naar leerlingen, docenten, medewerkers van The Learning Family of derden

 • Informatie die links naar websites van derden bevatten voor verkoopdoeleinden

 • Informatie die een kind of jongere negatief kan beïnvloeden in hun ontwikkelings- of opvoedingsproces

 • Het is daarnaast niet toegestaan om ons bijlesplatform te gebruiken voor het analyseren van data

 • In het geval van bovenstaande, mag The Learning Family deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk verwijderen en de verspreider van de informatie van ons bijlesplatform verwijderen en in het geval van strafbare feiten gegevens delen met de politie.


6. Uitvoering

 • Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat alle informatie, zoals bijlestijd en datum, die is verstrekt in het online boekingsplatform, de juiste informatie is. Hier kan alleen van afgeweken worden, indien leerling minimaal 12 uur van tevoren schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail of WhatsApp) een aanpassing heeft gemeld bij de docent.

 • Voor de uitvoering van de bijles verklaart de leerling dat het doel van de bijles niet is: het opzettelijk beïnvloeden van een toetsingsproces of de voorbereiding hierop, door het plegen van fraude. Hieronder vallen: het laten maken van toetsen of bijvoorbeeld huiswerk door een bijlesdocent in naam van de leerling of het ongeoorloofd ondersteuning verlangen tijdens met name toetsing. Indien blijkt dat een leerling bewust met een frauduleuze insteek een beroep doet op een medewerker van The Learning Family, heeft The Learning Family het recht deze leerling te verwijderen en om de bestede tijd van de bijlesdocent op tijdsbasis te factureren. Hieronder vallen: voorbereidingstijd die direct is gerelateerd aan het geven van bijlesen bijlestijd.

 • Er mag alleen een video-opname gemaakt worden bij toestemming van de leerling en/of bijlesdocent, wanneer er een video-opname wordt gemaakt is dit puur voor persoonlijk gebruik van de leerling en de docent, en is tenminste drie maanden beschikbaar.

7. Informatieverstrekking en communicatie


 • The Learning Family is niet verantwoordelijk indien e-mails in de spam belanden. The Leaning Family vraagt om info@thelearningfamily.nl in de contactenlijst te zetten, zodat de kans klein is dat e-mail in de spamfolder belandt.


8. Klachten


 • Wanneer een leerling een klacht heeft over de dienstverlening van The Learning Family, zal de leerling binnen 14 dagen dit moeten melden bij de desbetreffende docent en schriftelijk in de mail richting The Learning Family. Dan zal er in overeenstemming worden bepaald of de bijlessen door zullen gaan of niet.

 • Wanneer er een gegronde klacht is, zal de leerling niet hoeven te betalen voor de bijlessen en zullen de bijlessen terug worden betaald aan de leerling.

9. Aansprakelijkheid


 • The Learning Family kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade die veroorzaakt wordt door het niet nakomen van de dienst. Hieronder vallen onder andere schoolcijfers en geïnvesteerde tijd van de leerling.

10. Wijziging algemene voorwaarden


 • The Learning Family is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;

 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder de klant in te lichten;

 • Bij grote inhoudelijke wijzigingen zal The Learning Family de ouders per e-mail uiterlijk 14 dagen van tevoren inlichten.

11. Verwerken persoonsgegevens


 • The Learning Family neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met The Learning Family.

 • The Learning Family gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van de leerling en de ouders. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website van The Learning Family, voor marketingdoeleinden en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. De desbetreffende persoon meldt zich af voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de leerling ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 • The Learning Family verkoopt de gegevens van de leerling niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. The Learning Family verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van de betaling;

  • Om telefonisch, per Whatsapp of e-mail contact op te nemen als dit nodig is om de dienstverlening van The Learning Family goed uit te kunnen voeren;

  • De mogelijkheid te bieden een leerling account aan te maken;

  • Om te zorgen dat een bijles tot stand komt.

  • Voor alle informatie omtrent het verwerken van persoonsgegevens, verwijzen we je graag naar ons privacybeleid.

12. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The Learning Family bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

13. Toepasselijk recht en geschillen


 • Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • De partijen die betrokken zijn, proberen eerst in goed overleg tot een oplossing te komen voordat er een beroep op de rechter wordt gedaan.